[Pe�na wersja menu] [O nas] [Nasze psy: PAX Predator; NESKA RAUBRITTER Ankus; INKA Marstal; ELIOT NESS Marstal; PRISKA Marstal; MILLA Marstal; DYLAN Marstal] [O rottweilerach] [Szczeni�ta: Aktualnie; Poprzednie mioty; Szczeni�ta u nas] [[Galerie zdj��] [Wyniki wystaw] [Linki] [E-mail] [Ksi�ga go�ci] [English version]

O NESCE

Strona g��wna >> Nasze psy >> NESKA RAUBRITTER Ankus >> O NESCE

Gdy nasz PAX sko�czy� 5 lat byli�my ju� ca�kowicie zakochani w rasie i wiedzieli�my, �e rottweilery zawsze b�d� nam towarzyszy�. Powoli zacz�li�my my�le� o zakupie szczeni�cia suczki - kole�anki dla niego, kt�ra b�dzie jego m�odsz� towarzyszk� na starsze lata, zach�caj�c� go do zabaw, daj�ca energi�. Pocz�tkowo planowali�my import szczeni�cia z Niemiec - zam�wili�my ju� nawet szczeni� u niemieckich hodowc�w, kt�re mia�o si� urodzi� wczesn� wiosn� 1998 roku. Okaza�o si� jednak, �e z wybranego skojarzenia przysz�y na �wiat tylko 2 maluchy (piesek i suczka) i hodowcy planowali zostawienie tej pary dla siebie. Nie chcieli�my ju� d�u�ej czeka� na kolejne szczeni�ta w tej hodowli, tym bardziej, �e dowiedzieli�my si� o bardzo interesuj�cym miocie oczekiwanym, co prawda, w Polsce, ale po parze zagranicznych rodzic�w. Ojcem szczeni�t mia� by�, ju� wtedy jeden z najbardziej utytu�owanych ps�w w historii rasy na �wiecie, 2 x Zwyci�zca �wiata '96 i '97 (!!!), Inter- i Multi Champion (Champion Belgii, Niemiec, Holandii i Luksemburga) - RAGNAR van het Falconsnest - pies z Belgii, ale o czysto niemieckim rodowodzie. Dodatkowym plusem by� fakt, �e psa tego znali�my osobi�cie ze �wiatowej Wystawy w Budapeszcie (W�gry) w 1996 i bardzo nam si� podoba� - du�y, elegancki, pe�en temperamentu. Startowali�my w�wczas z PAX'em w tej samej klasie (u�ytkowej) co RAGNAR, "po s�siedzku" - psy te mia�y numery startowe kolejno po sobie, wi�c mieli�my okazj�, aby dobrze si� przyjrze� RAGNAR'owi. Matk� szczeni�t za� mia�a by� urodzona we Francji (lecz te� o niemieckim pochodzeniu) Championka Polski JUMA vom Raubritter - tak�e doskonale znana nam z wystaw. R�wnie� podoba� nam si� bardzo jej pi�kny brat Interchampion JUBEL (dzi� w Argentynie) oraz s�awna matka JUMY - Inter- i Multi Championka (Francji, Polski i Monako) - FRAIDA vom Loewenstein. Tak wi�c nasze przysz�e szczeni� mia�o mie� wspania�y rodow�d z .... a� 13 interchampionami w nim og�em ! Decyzja zosta�a podj�ta.

Szczeni�ta po JUMIE i RAGNARZE przysz�y na �wiat 21 kwietnia 1998 roku w hodowli "Ankus" - 3 pieski i 4 suczki, a w�r�d nich nasza NESKA. Wybrali�my j� jako 5-tygodniowe szczeni�, a przyjecha�a z nami do domu 2 tygodnie p�niej. 
NESKA - 8 tygodni
Imiona szczeni�t mia�y si� zaczyna� na liter� "N", a hodowca da� nam mo�liwo�� wyboru imienia dla naszej suczki. Zdecydowali�my wi�c - NESKA (jak nasza ulubiona kawa, tak samo czarna, lecz pisane przez "K" w �rodku dla u�atwienia wymowy po polsku) - oficjalnie w rodowodzie NESKA RAUBRITTER Ankus. 


NESKA  (4 m.ies.) i PAX

Okaza�a si� niezwykle energicznym szczeni�ciem i sporo psoci�a jak przysta�o na szczeni�. Bardzo szybko zadomowi�a si� u nas, a jej najwi�kszym psim bohaterem sta� si� od razu PAX - imponowa� jej du�y, silny, spokojny rottweiler. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami, �ywio�owa i zawsze ch�tna do zabawy NESKA sta�a si� r�wnie� wielk� rado�ci� dla PAX'a.

NESKA dorasta�a i z ma�ego szczeni�cia stawa�a si� eleganck�, zgrabn� pann�. W marcu 1999 roku zg�osili�my j� na pierwsz� wystaw� ps�w - do Warszawy - debiut w licznej stawce w klasie m�odzie�y w wieku 11 miesi�cy i ... od razu Zwyci�stwo M�odzie�y oraz w por�wnaniu z najlepszym m�odym psem tak�e wygrana i tytu� "Najlepszy Junior" u s�dziego p. Izabeli Studzi�skiej. P�niej kolejne wystawy w klasie m�odzie�y w sumie 12 ... i 11 x lokata 1, 1 x lokata 2 !!! 10 x Zwyci�stwo M�odzie�y (Warszawa x 2, Sieradz, Opole, Kalisz, Radom, Bytom, Cz�stochowa, Bydgoszcz, , zwyci�stwo klasy na Wystawie Klubowej w Stargardzie Szczeci�skim u s�dziego z Niemiec (ADRK) p. Jurgena Wulf'a, Best in Show Junior�w Specjalistycznej Wystawy Rottweiler�w i Doberman�w w Bydgoszczy. W wieku 12 miesi�cy ju� by�a M�odzie�ow� Championk� Polski. M�odzie�owe sukcesy NESKI przesz�y nasze naj�mielsze oczekiwania i s�dz�, �e ilo�� zwyci�stw (zw�aszcza w proporcji do ilo�ci wystaw, na kt�rych by�a wystawiana) zakrawa o rekord. NESKA zdoby�a praktycznie wszystko, co mog�a w klasie m�odzie�y, wi�c w wieku 15 miesi�cy (jako wyra�nie najm�odsz� w stawce) pokazali�my j� w klasie otwartej na wystawie w Jeleniej G�rze u s�dziego z Niemiec (ADRK) p. Hansa Jurgena Radtke. W�wczas to, mimo swojego dziecinnego jeszcze zachowania (skakania w ruchu i ci�gni�cia smyczy), NESKA uzyska�a bardzo wysok� lokat� II w licznej stawce z doskona�ym opisem i s�owami uznania na przysz�o��. Jeszcze w tym samym sezonie wystawowym (jesieni�) '99 NESKA zacz�a odnosi� swoje doros�e sukcesy wystawowe. Rozpocz�a championat wystawowy (lokata 1, CWC na Mi�dzynarodowej Wystawie we Wroc�awiu, s. E. Nagiel) oraz zdoby�a ten najwa�niejszcy certyfikat - CACIB - na championa mi�dzynarodowego (lokata 1, CWC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie na Mi�dzynarodowej Wystawie w Krakowie, s. A. Buriankova - Czechy) w wieku zaledwie 17 miesi�cy (!), pokonuj�c o wiele starsze i bardziej utytu�owane od siebie suki. Rok 1999 ko�czy si� zdobyciem przez NESK� tytu�u Zwyci�czyni Rankingu Wystawowego Klubu Rottweilera w Polsce i kwartalnika "Rottweiler" w kategorii m�odzie�y z druzgocz�ca przewag� nad konkurentkami (NESKA uzyska�a 1025 punkt�w, podczas gdy nast�pna za ni� suka ok. 300).

Pocz�tek sezonu wystawowego 2000 to Mi�dzynarodowa Wystawa w Katowicach, na kt�rej NESKA od razu wygrywa I lokat� i CWC (s. J. Mrugasiewicz) - do uko�czenia doros�ego Championatu brakuje jej tylko jednego tygodnia regulaminowego odst�pu czasu (6 miesi�cy)! Nast�pna wystawa - tym razem w Warszawie i jeszcze wi�kszy sukces - lokata I, CWC, Najlepsza Suka w Rasie oraz Zwyci�stwo Rasy (s. W. Kotik). Nasza rado�� jest tym wi�ksza, �e NESKA ko�czy tym sposobem Championat Polski w wieku tylko 23 miesi�cy ! 


NESKA wygrywa w Warszawie 

Kolejne wystawy to ca�a seria zwyci�stw NESKI, ��cznie z 4 CACIB-ami w roku 2000, uzyskanymi od s�dzi�w z 3 r�nych kraj�w. Rok 2000 to r�wnie� wspania�e wyniki na wystawach zagranicznych i triumfy na wystawach w Pradze, Brnie (Czechy), Bratys�awie (S�owacja) i ten najbardziej znacz�cy - lokata 1, CAC, CACIB, Najlepsza Suka w Rasie i Zwyci�stwo Rasy w Palandze (Litwa, s. L. Mach - Szwajcaria). Ju� w tym roku NESKA spe�ni�a prawie wszystkie warunki do uzyskania Interchampionatu, poza jednym - mi�dzy pierwszym a ostatnim certyfikatem na championa mi�dzynarodowego brakowa�o minimalnego wymaganego odst�pu czasu 12 miesi�cy.

Pod koniec wrze�nia 2000 postanowili�my dochowa� si� po NESCE jej pierwszych szczeni�t i pokryli�my j� naszym Championem PAX-em Predatorem. Wyb�r ten by� w pe�ni przemy�lany - dobrze znali�my zalety PAX'a jako reproduktora - zr�wnowa�ony, acz zdecydowany charakter i pi�kn� rze�b� g�owy, kt�re przekazywa� potomstwu. Mimo �e NESKA by�a zaledwie wystawiana przez 2/3 sezonu wystawowego (przez jego reszt� jej pokazywanie uniemo�liwi�a ci��a) zosta�a V-ce Zwyci�czyni� Rankingu Wystawowego, lecz tym razem ju� w kategorii doros�ej.


NESKA ze szczeni�tami

Szczeni�ta - miot na literk� "I" po NESCE i PAX'ie - urodzi�y si� 1.12.2000 r. By� to pierwszy odchowywany przez nas miot, wi�c czeka�y nas dodatkowe emocje. Na �wiat przysz�o 10 szczeni�t (4 pieski i 6 suczek). NESKA okaza�a si� wspania�� matk�. Ta zazwyczaj �ywio�owa suka sta�a si� przy swych dzieciach delikatna, spokojna, bardzo troskliwa. Przez kilka pierwszych dni po urodzeniu szczeni�t wr�cz trudno j� by�o nam�wi� na cho� kr�tki spacerek. 

Maluchy �adnie ros�y i wkr�tce trafi�y do nowych w�a�cicieli w Polsce i zagranic�. NESKA za� szybko wr�ci�a do dobrej kondycji i ju� od marca pokazywa�a si� na wystawach. W 2001 roku nie pokazywali�my jej tak cz�sto jak w poprzednich latach, ale i tak ci�gle uzyskiwa�a wspania�e wyniki, a w�r�d nich ten najwa�niejszy - na Mi�dzynarodowej Wystawie w Litomericach (Czechy, s. A. Buriankova) zdoby�a lokat� 1, CAC, tytu� Najlepsza Suka w Rasie i CACIB, ko�cz�c tym samym Interchampionat i Championat Czech w wieku 3 lat !!!

Dyplom Interchampiona NESKI

Od tamtego czasu, NESKA zosta�a matk� jeszcze 2 miot�w - obydwu ze znanymi reproduktorami z Niemiec. Na pocz�tku 2002 roku, w  styczniow� �nie�yc� pojechali�my na krycie do  Niemiec do m�odego MAMBO von der Crossener Ranch (w�wczas dopiero wschodz�cej gwiazdy wystaw europejskich, dzi� jednego z najbardziej znanych rottweiler�w na �wiecie). W miocie "E" Marstal urodzi�o si� 11 obiecuj�cych szczeni�t (3 pieski i 8 suczek). Wiosn� 2003 roku NESKA ponownie doczeka�a si� potomstwa, lecz tym razem wyb�r na ojca szczeni�t pad� na innego m�odego niemieckiego psa - FANTO vom Kuemmelsee. Z tego skojarzenia odchowali�my 6 szczeni�t (4 pieski i 3 suczki) - miot "P" Marstal. Obydwa te skojarzenia by�a wybrane starannie i z rozmys�em, poprzedzone d�ugimi analizami i jeste�my dumni, i� byli�my niejako "pionierami" i zdecydowali�my si� na u�ycie m�odych reproduktor�w, stoj�cych dopiero u progu kariery.

Trzeba doda�, �e NESKA okaza�a si� prawdziw� gwiazd� wystawow�, uwielbiaj�ca si� wystawia�, z dum� pr꿹c� swoj� pi�kn� sylwetk�. Po wielu wystawach, jakie odwiedzili�my w wielu krajach, �miem twierdzi�, �e NESKA jest jedn� z najlepiej zbudowanych suk w Europie - o absolutnie perfekcyjnej linii grzbietu, g��bokiej i szerokiej klatce piersiowej z wyra�nym przedpiersiem, rewelacyjnym ustawieniu i k�towaniu ko�czyn przednich i tylnych oraz idealnym mahoniowym podpaleniu i ciemno-br�zowych oczach (kolor 2a w nomenklaturze niemieckiej). Dowodem na to s� wspania�e opisy NESKI przez s�dzi�w z: Niemiec, Austrii, W�gier, Bia�orusi, Rosji, Szwajcarii, Czech, Chorwacji i Polski. NESKA przy tym wspaniale, dynamicznie si� porusza. 
Jednym z milszych wspomnie� jest Mi�dzynarodowa Wystawa Ps�w Rasowych w Pradze (Czechy) w 2000 roku, kiedy to s�dzia ze Szwajcarii (przedstawiciel tamtejszych w�adz Klubu Rottweilera) p. Hans Paul Zangerl zacz�� bi� brawo prezentuj�cej si� w k�usie NESCE i powiedzia�, �e jeszcze nie widzia� tak pi�knej w ruchu suki. Mi�e, cho� nietypowe, zachowanie s�dziego nie tylko nas zaskoczy�o, ale te� zgromadzon� wok� ringu publiczno��, w tym obecnych na wystawie polskich hodowc�w.


NESKA na wystawie w Pradze

Sukcesy wystawowe NESKI s� dla nas �r�d�em ogromnej rado�ci i satysfakcji. Ale w �yciu codziennym schodz� one dalszy plan, bowiem zaczyna odgrywa� rol� jaki pies ma charakter, jak si� zachowuje na co dzie�. NESKA to wielka energia, suka z temperamentem, ale przy tym jest niesamowit� "przylep�". Uwielbia pieszczoty, o kt�re prosi zar�wno nas, jak i odwiedzaj�cych nas, nawet po raz pierwszy, go�ci. Wita ich z wielk� rado�ci�, a chyba jej spe�nieniem marze� jest mo�liwo�� li�ni�cia cz�owieka po twarzy. Potem przysuwa si� do kolan i prosi o podrapanie jej robi�c swoj� specjaln� prosz�c� min�. Lubi sobie pospa�, ale gdy si� co� dzieje jest szybka jak burza. Kiedy idzie na spacer, wsz�dzie jej si� spieszy. To te� suka bardzo inteligenta, a jej du�y temperament cz�sto pomaga� w jej szkoleniu. W wieku 13 miesi�cy uko�czy�a kurs "Psa Towarzysz�cego" z ocen� bardzo dobr�. Uczy si� bardzo szybko, a ka�d� komend� wykonuje z prawdziw� pasj�, wpatrzona mi (tzn. przewodnikowi) w oczy. Jej dobre wyniki w szkoleniu i to efektowne, energiczne wykonywanie polece� zaowocowa�y zaproszeniem nas do reprezentacji �odzi na Mistrzostwa Polski PT w Gda�sku. By�a najm�odsz� i najkr�cej przygotowuj�c� si� reprezentantk� (zaledwie miesi�c), a mimo to uplasowa�a si� w po�owie stawki. Wiem, �e wynik ten m�g� by� lepszy, gdybym troch� wi�cej czasu na treningi po�wi�ci�a ja ... Okaza�o si� te�, �e dzie� Mistrzostw by� pierwszym dniem cieczki NESKI przez co dodatkowo by�a rozkojarzona. Niemniej jednak jej wyniki szkoleniowe uwa�am za spore sukcesy. NESKA zda�a r�wnie� egzamin IPO-I. Ta m�dra suka potrafi tak�e �wietnie dostosowa� si� do �ycia w naszym psim stadku - ch�tnie podporz�dkowa�a si� swojej c�rce INCE, aby unikn�� niepotrzebnych spor�w, gdy� wiedzia�a te�, �e z naszej strony, niezale�nie od miejsca w hierarchii, b�dzie mia�a tyle samo mi�o�ci. Ponadto, mimo �e NESKA nie jest szefow� "stada", jej dzieci bardzo j� szanuj� i stoi na stra�y pokoju  - kiedy wed�ug NESKI zabawa np. INKI i ELIOTA staje si� zbyt brutalna, w�wczas ona ca�ym swym cielskiem wchodzi mi�dzy nich i rzeczywi�cie zapanowuje spok�j.

NESKA odesz�a od nas w 2008 roku, w wieku ponad 10 lat.

Pozosta�y jej dzieci. Oto najbardziej utytu�owane z nich (z 4 r�nych skojarze�):

INKA Marstal
Champion PL,  M�odz.Champion PL, Najlepsza Suka w Rasie, Zwyci�zca Rasy,  Multi CWC,2 x PT,

INSEL Marstal
3 x  CWC, Najlepszy Pies w Rasie & Zwyci�zca Rasy

IMPRESSA Marstal
3 x CAC res., Puppy Best in Show

EVANDER Marstal
Champion PL, M�odz. Champion PL, Multi Najlepszy Pies w Rasie/ Zwyci�zca Rasy/CWC, CACIB, PT

EDISON Marstal 
M�odz. Champion PL, Multi CWC, PT, IPO-I

ELIOT NESS Marstal
M�odz. Champion PL, CWC, Najlepszy Pies w Rasie, PT

ERIKA Marstal
Champion PL, M�odz. Champion PL, Multi Najlepsza Suka w Rasie/CWC, CACIB, PT

PASCAL Marstal
2 x Zwyci�zca M�odzie�y, CWC, 2 x CAC, 2 x CACIB res.


w wieku 4 mies., nowe zdj. wkr�tce

PRISKA Marstal
Multi CAC/CACIB/Zwyci�zca Rasy, Zwyci�zca M�odzie�y, Best Baby Klubowej Wystawy Rottweiler�w, PT

 

Powr�t do g��wnej strony NESKI