MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH 
INTERNATIONAL DOG SHOW (CACIB) – Amsterdam (Holandia) – 29/30.11.2008
 
"AMSTERDAM WINNER 2008"

Sędzia / judge – Elisabeth Dunhill (Wlk. Brytania)

Ilość zgłoszonych rottweilerów / no. of entered rottweilers - 67

PSY / MALES

SUKI /FEMALES

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (4/4)

wyb. ob.1/ VV1 - Morris Marstal (Deacon of Voyager Rotts – Priska Marstal)

wyb. ob. 2 / VV2 - Nando v.h. Wederzicht (Heros-Conan v.h. Wederzicht – Indy v.h.Wederzicht)

wyb. ob. 3/ VV 3 - Boraz off the Flevostar (Cliff v. Galgenfeld – Raycka v.d. Marean)

m. ob.4/ WV4 - Neros v.h. Wederzicht (Heros-Conan v.h. Wederzicht – Indy v.h.Wederzicht)

KLASA SZCZENIĄT / PUPPY CLASS (4/4)

wyb. ob.1/ VV1 – Najl. Szczenię/ Best Puppy - Rona v.d. Runderkraal (Xedor v. Kuemmelsee – Frisbi Crni Lotos)

wyb. ob. 2/ VV2 - Nikki v.h. Wederzicht (Hero-Conan v.h. Wederzicht – Indy v.h.Wederzicht)

wyb. ob.3/ VV3 - Rona v. Neerlandskraal (Xedor v. Kuemmelsee – Kane-Yorin v.d. Runderkraal)

ob. 4 / VSP4 -Varuna v. Brixenburg (Umbro v. Sittard – Zara v. Faust Schloesl)

m. ob./ WV - Vanilla v. Brixenburg (Umbro v. Sittard – Zara v. Faust Schloesl)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (6/7)  

dosk. 1/ V1 - JCAC, Youth Winner 2008 - Aschwin v.h. Raquinco Hof (Heros-Conan v.h. Wederzicht – Dempsey-Kimara v.h. Raquinco Hof)

dosk. 2/ V2 - Brutus v. Nekami (Macho Mike v. Rohas – Amy v. Haysherak)

dosk. 3/ V3 - Quandor-Shimo v. Tousell (Heros-Conan v.h. Wederzicht – Kaitlin-Ashley v. Tousell)

dosk. 4/ V4 - Boris v. Nekami (Macho Mike v. Rohas – Amy v. Haysherak)

b. db./ SG - Wero v. Brixenburg (Gino v.d. Berghalbinsel – Ysmay v. Brixenburg)

b. db./ SG - Bokito v. Nekami (Macho Mike v. Rohas – Amy v. Haysherak)

KLASA MŁODZIEŻY / YOUTH CLASS (14//15)

dosk. 1/ V1 – JCAC, res. CAC, Youth Winner 2008 - Queen v.d. Runderkraal (Nepos v.d. Runderkraal – Jesmay v.d. Runderkraal)

dosk. 2/ V2 - Aschley v.h. Raquincohof (Hero-Conan v.h. Wederzicht – Dempsey-Kimara v.h. Raquinco Hof)

dosk. 3/ V3 - Zone from Royal Breed (Yoy v.d. Crossener Ranch – Naomi from Royal Breed of Kanjevac)

dosk. 4/ V4 - Roma v. Haysherak (Soko Crni Lotos – Cleo della Rocca Brancaleone)

dosk./ V - Munanis Enjoy (Herbie v. Gruntenblick – Ter Waele Vaye)

dosk./ V - Aciva v.h. Beemdenpark (Cliff v. Galgenfeld – Vaya v.h. Beemdenpark)

b. db./ SG - Gentleziva v. Hause Sultan (Quero v. Wilden Westen – Darcy v. ‘t Sultanshof)

b. db./ SG - Chezzies American Biloxi (Karl v. Hause Neuband – Dear Cheyenne of Voyager Rotts)

b. db./ SG - Amiga v.h. Raquincohof (Hero-Conan v.h. Wederzicht – Dempsey-Kimara v.h. Raquinco Hof)

b. db./ SG - Ginger v. Hause Sultan (Quero v. Wilden Westen – Darcy v. ‘t Sultanshof)

b. db./ SG - Winter v. Brixenburg (Gino v.d. Berghalbinsel – Ysmay v. Brixenburg)

db./ G - Quinta Kaitlin v. Tousell (Heros-Conan v.h. Wederzicht – Kaitlin-Ashley v. Tousell)

db./ G - Bayka v. Nekami (Macho Mike v. Rohas – Amy v. Haysherak)

dysk./ disq. - Baba v. Moserbear (Corax v.h. Falconsnest – Carmen v.h. Falconsnest)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (3/3)

dosk. 1/ V1 - res. CAC, res. CACIB - Firoz Crni Lotos (Python Crni Lotos – Dela Kao Bumbarin)

dosk. 2/ V2 - Aaron v. Moserbear (Rex v.d. Bleichstrasse – Pascha Earl Antonius)

dosk. 3 (db.)/ G3 - Mea Vota Aragon (Boraz-Nhidshi v. Stan’s Home – Muggle v.d. Runderkraal)

KLASA POŚREDNIA / INTERMEDIATE CLASS (3/4)

dosk.1/ V1 - Sidney v.d. Somerweide (Jumbo v. Kuemmelsee – Jutta Flash Rouse)

dosk. 2/ V2 - Jill v.d. Crossener Ranch (Henry v.d. Hassberghoehen – Whitney v.d. Crossener Ranch)

dosk. 3/ V3 - Saskia v. Hause Neubrand (Quaid v. Hause Enzian – Ivett v. Hause Neubrand)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (8/8)

dosk. 1/ V1 - Krack v. Rohas (Boris v. Rohas – Rottline’s Caritza)

dosk. 2/ V2 - Etroy v.d. Miwajahoeve (Cliff v. Galgenfeld – Indy-Danique v.d. Miwajahoeve)

dosk. 3/ V3 - Wero v. Meijl op Zeven (Ambassador v. Shambala – Quinty v. Meijl op Zeven)

dosk. 4/ V4 - Bruce v. Honcoop (Ambassador v. Shambala – Jenna v. Honcoop)

b. db./ SG - Gimme Shelter Bear (Maik v. Wilden Westen – Jinny v. Wildenstein)

b. db./ SG - Bad Boy Biggles v.d. Olde Munt (Bubalou’s Fabulous Fidor – Bubalou’s Giulia)

b. db./ SG - Cai-Utah v.d. Leibrucke (Cliff v. Galgenfeld – Yirka aus Rosenfluss)

b. db./ SG - Argon v. Hacynda (Boraz-Nhidshi v.Stan’s Home – Demie v. Hacynda)

KLASA OTWARTA / OPEN CLASS (10/10)

dosk. 1/ V1 – CAC, CACIB, Winner 2008 - Emi 't Hupke (Arrazs ‘t Hupke – Chenne ‘t Hupke)

dosk. 2/ V2 - Ter Waele Blitza (Ulix v. Tuernleberg – Ter Waele Vrekje)

dosk. 3/ V3 - Quincy v. Neerlandskraal (Maik v.d. Runderkraal – Kane-Yorin v.d. Runderkraal)

dosk. 4/ V4 - Princess Quincy v. Tousell (Gizmo v.h. Beemdenpark – Gaby v. Tousell)

dosk./ V - Seven v. Rohas (Nick v.d. Bleichstrasse – Rottline’s Caritza)

dosk./ V - Stephany v. Hause Sommer (Odin v. Medilica – Tosca v. Hause Sommer)

b. db./ SG - Amber v. Nekami (Macho Mike v. Rohas – Amy v. Haysherak)

b. db./ SG - Lizzy v.h. Wederzicht (Ramzes Crni Lotos – Indy v.h. Wederzicht)

dost./ gen. - Rocca v.d. Abdijhoeve (Joda della Rocca Brancaleone – Ketai v.d. Abdijhoeve)

dost./ gen. - La Luna v.d. Ganzenhoeve (Macho Mike v. Rohas – Fleur v.d. Marean)
KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (4/4)  

dosk. 1/ V1 - Gringo v't Elitenhof (Mambo v.d. Crossener Ranch – Zilly v. Obergromacher Shloss)

lok. 2/ V2 - Rottline's Baghera (Jimm v.d. Teufelsbucke – Tiffany v. Burgthann)

lok. 3 (b. db.)/ SG3 - Ter Waele Blix (Ulix v. Tuernleberg – Ter Waele Vrekje)

lok. 4 (db.)/ G3 - Elmo v.d. Miwajahoeve (Cliff v. Galgenfeld – Indy-Danique v.d. Miwajahoeve)

KLASA UŻYTKOWA / WORKING CLASS (1/1)

dosk. 1/ V1 - Keley v.d. Abdijhoeve (Eduard – Ketai v.d. Abdijhoeve)

KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (3/3)

dosk.1/ V1 - CAC, CACIB, Winner 2008, BoB - Deacon of Voyager Rotts (Odin v. Medilica – Nasty of Voyager Rotts)

dosk. 2/ V2 - Harry Potter v.'t Leesterheide (Boris v. Rohas – Celzum Florr v.’t Leesterheide)

dosk. 3/ V3 - Nico Earl Antonius (Gonzzo Earl Antonius – Akza Elez Rott)
KLASA CHAMPIONÓW / CHAMPION CLASS (1/1)

dosk. 1/ V1 - Isabelle v.'t Leesterheide (Chan v.d. Bleichstrasse – Celdzum-Floor v. ‘t Leesterheide)

KLASA WETERANÓW / VETERAN CLASS (1/1)

lok. 1/ V1 - Giant Gino v. Tousell (Conan v. Rohas – Ashley v. Tousell)

Powrót / Back